KU MIL AMOR

Algemene Voorwaarden

 1. Overeenkomst
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KU MIL AMOR, en een opdrachtgever waarop KU MIL AMOR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Alle offertes en aanbiedingen van KU MIL AMOR zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Een offerte wordt een bestelling zodra de offerte is bevestigd.
 • Door het plaatsen van een bestelling op de website kumilamor.com accepteert u het aanbod van KU MIL AMOR welke eventueel op uw aanvraag op uw adres levert en gaat u een overeenkomst aan met deze cateraar. Deze cateraar zal indien door u aangevraagd uw bestelling bij u afleveren. De contactgegevens vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen via de website worden gedaan aan KU MIL AMOR.
 • In het kader van deze overeenkomst worden er door KU MIL AMOR  persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
 • KU MIL AMOR zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

 

 1. Annulering
  In verband met de coronamaatregelen gelden aangepaste voorwaarden voor annulering.
 • Bij annulering 4-6 weken voor aanvang volledig aankoopbedrag retour.
 • Bij annulering 2-3 weken voor aanvang volledig aankoopbedrag retour in de vorm van een tegoedbon.
 • Bij annulering 1 week voor aanvang worden de door KUMILAMOR gemaakte kosten in mindering van het aankoopbedrag gebracht. Het eventuele restant van het aankoopbedrag ontvangt de klant in de vorm van een tegoedbon.
 • Bij annulering op de dag van de bestelling wordt de bestelling in de huidige staat bewaard voor de klant. De klant kan de bestelling binnen 24 uur ophalen. Eventuele derving is voor rekening voor de klant. Indien dit niet mogelijk is, kan de klant geen aanspraak doen op geld retour of een tegoedbon gezien de kosten voor de bestelling al gemaakt zijn en dat KUMILAMOR door de korte houdbaarheid van de producten deze niet kan doorverkopen of hergebruiken.
 1. Levering
 • Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke op de website staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
 • Bestellingen kunnen ten alle tijden via internet geplaatst worden.
 • Bij afhaal wordt geen kosten voor bezorging verrekend.
 • Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen de door u aangegeven tijdsbestek en op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. Mits een situatie van overmacht optreedt zal u naar redelijkerwijs tijdig hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit geschiedt telefonisch of via andere op moment beschikbare elektronische middelen.
 • Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
 • Gekoeld verstuurd per post:
  Gekoeld verstuurd per post is het versturen van producten via een extern koeriersbedrijf in een geïsoleerde doos met koelelementen.
  Indien de doos niet (binnen levertijd) aankomt of beschadigd is, zijn de kosten niet te verhalen bij externe koeriersbedrijf. KUMILAMOR zal bij hen een claim indienen. Zodra de kosten voor de verzending en de inhoud van het pakket door het externe koeriersbedrijf aan KUMILAMOR zijn voldaan, zal KUMILAMOR dit aan de klant uitbetalen tenzij de klant kiest voor een nieuwe zending. KUMILAMOR streeft ernaar de uitbetaling binnen 30 dagen te voldoen.

 

 1. Promotionele acties
 •  Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan KU MIL AMOR achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
 • KU MIL AMOR is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

 

 1. Betaling
 •  Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.kumilamor.com
 • Indien de overeenkomst wordt aangegaan met een bedrijf dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door u aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Voor alle overige natuurlijke personen dient de betaling direct bij bestelling van een product op de website www.kumilamor.com te geschieden.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum bent u als betrokken bedrijf in verzuim; u bent vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.

 

 1. Incasso
 • Indien u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen bent, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van u. In ieder geval bent u verschuldigd:
  – over de eerste Euro 3.000,- 15%
  – over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
  – over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
  – over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
  – over het meerdere 3%
 • Indien KU MIL AMOR aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. Rechten van intellectuele eigendom
 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van)  www.kumilamor.com en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij KU MIL AMOR. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.kumilamor.com en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van KU MIL AMOR.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Indien KU MIL AMOR aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • KU MIL AMOR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KU MIL AMOR is uitgegaan van door of namens de door u verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
 • De totale aansprakelijkheid van KU MIL AMOR wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van KU MIL AMOR voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten. KU MIL AMOR is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KU MIL AMOR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KU MIL AMOR toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • De in artikel 6.1 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van KU MIL AMOR.

 

 1. Gebreken, klacht
 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door u binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KU MIL AMOR.
 • KU MIL AMOR zal binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
 • Indien een klacht gegrond is zal KU MIL AMOR de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor u aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door u schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal KU MIL AMOR slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden

 

 1. Toepasselijk recht
 • De overeenkomsten tussen KU MIL AMOR en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Versie 2.5
Juli 2021